Please use this identifier to cite or link to this item: https://t2-4.bsc.es/jspui/handle/123456789/56295
Title: PROMEQ: heikoimmassa asemassa olevien ryhmien hyvinvointi ja terveys 2016-2018: yhdistetty aineisto
PROMEQ: Health and Well-being of Vulnerable Groups in Society 2016-2018: Combined Data
Keywords: huono-osaisuus
syrjintä
sosiaalinen tuki
hyvinvointi
sosiaaliset suhteet
sosiaalipalvelut
terveyspalvelut
osallistuminen
luottamus
tarpeet
elintavat
julkiset palvelut
toimeentulo
eriarvoisuus
discrimination
health services
lifestyle and health
participation
public services
social disadvantage
social inequality
social services
social support
trust
well-being (health)
quality of life
Publisher: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Finnish Social Science Data Archive
Description: Aineisto koostuu Osallistava hyvinvointi ja terveyden edistäminen (PROMEQ 2016-2019) -hankkeessa kerätyistä haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden alku- ja seurantakyselyistä. Kyselyissä teemoina olivat mm. osallisuus, henkinen ja fyysinen hyvinvointi, sosiaalipalvelujen käyttö ja toimeentulo. Vastaajaryhmät olivat työn- ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret, pitkäaikaistyöttömät, maahanmuuttajat ja ikääntyneet henkilöt. Tutkimusta tehtiin kvasikokeellisella tutkimusasetelmalla eli osa vastaajista osallistui erilaisiin interventioihin ja osa ei. Aineistoon on koottu eri ryhmille samanlaisina esitetyt kysymykset. Kohderyhmiltä kerätyt laajemmat datat löytyvät täydellisinä Tietoarkistosta aineistonumeroin FSD3432-FSD3435. PROMEQ-hankkeessa oli tarkoituksena kehittää näyttöön perustuvia tapoja edistää terveyttä ja hyvinvointia. Kyselyssä on laajasti muissa tutkimuksissa käytettyjä mittareita tai kysymyksiä. Kysymyksiä on poimittu mm. Nuorisobarometrista sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttamista Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelu (ATH) - ja Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut (HYPA) -tutkimuksista. Alku- ja seurantakyselyn kysymykset toistuvat samanlaisina. Kyselyssä kartoitetaan aluksi tämänhetkistä elämäntilannetta, kuten asuinpaikkaa, kotitaloudessa asuvien henkilöiden määrää, siviilisäätyä, tuloja ja lainoja. Lisäksi tiedustellaan, miten lainat rasittavat taloutta ja onko vastaaja joutunut turvautumaan taloudellisesti muihin ihmisiin. Seuraavaksi tiedusteltiin vastaajan elämänlaatua, itsetuntoa ja osallisuutta. Kysymyksissä kartoitettiin esimerkiksi tyytyväisyyttä elämään, terveyteen, terveyspalveluihin ja itseen sekä mahdollisuuksista toteuttaa eri asioita elämässä. Seuraavaksi kysyttiin sosiaalisista suhteista ja luottamuksesta. Vastaajilta kysyttiin syrjinnästä, ihmissuhteiden laadusta, yksinäisyydestä, läheisten ihmisten tapaamistiheyttä ja ryhmä- tai järjestötoimintaan osallistumisesta. Sitten vastaajalta kysyttiin, onko hän osallistunut ryhmätoimintaan viimeisen 12 kuukauden aikana (seurantakyselyssä 6 kuukautta). Yleisistä kuntapalveluista tiedustellaan vielä palvelujen saatavuudesta ja riittävyydestä. Lopussa vastaajalta kysytään terveyteen liittyviä tietoja, kuten liikunnan määrää, ruokatottumuksia, alkoholinkäyttöä ja tupakointia. Taustamuuttujina aineistossa ovat mm. sukupuoli, syntymävuosi, tämänhetkinen tilanne, perhemuoto, siviilisääty ja koulutus. Lisäksi on tieto kontrolli- tai koeryhmään kuulumisesta.
This dataset consists of the combined responses from all respondent groups to the baseline and follow-up surveys collected in Finland as part of the Inclusive Promotion of Health and Wellbeing (PROMEQ 2016-2019) research project, which studied population groups that need special support. Themes of the surveys included social participation, mental and physical well-being, use of social and health services, and satisfaction with life. The respondent groups included young people not in employment or education, the long-term unemployed, immigrants, and people aged over 65. The study was conducted using a quasi-experimental design, meaning that some respondents participated in various interventions while others did not. The combined data include those questions that were consistently repeated for all respondent groups. More extensive data collected from each respondent group are also available at FSD (datasets FSD3432-FSD3435). The aim of the PROMEQ project was to develop and demonstrate novel models of promotion of health and wellbeing. The surveys included many scales and questions used in other studies. Questions were selected, for instance, from the Finnish Youth Surveys, as well as the Regional Health and Well-being Study (ATH) and Welfare and Services in Finland (HYPA) surveys conducted by the Finnish Institute for Health and Welfare (THL). Most questions included in the baseline surveys were repeated in the follow-up surveys. First, the surveys charted the respondents' living conditions, income, loans and need for financial aid or food assistance. The respondents' health, well-being and quality of life were examined, and satisfaction with different spheres of life was also surveyed. Social relationships and trust were examined next. The respondents were asked about feelings of loneliness and belonging, their social life, social participation, and trust in other people and various institutions. Additionally, experiences of discrimination based on several factors were charted, and the respondents' opinions on their own opportunities in life were surveyed. Finally, the respondents' use of social and health services in the past 12 months (3 or 6 months in the follow-up surveys) was examined. Questions also focused on the respondents' satisfaction with the availability of various social and public services and their participation in group activities promoting health and well-being (e.g. weight management groups, AA, NA). The respondents' lifestyle was examined with questions on their exercise, eating and drinking habits. Background variables included, among others, the respondent's gender, year of birth, marital status, highest level of education, household composition, and economic activity and occupational status. Additionally, the background information included whether the respondent belonged to the test or control group.
URI: https://t2-4.bsc.es/jspui/handle/123456789/56295
Other Identifiers: urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3436
FSD3436
http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3436
Appears in Collections:Cessda

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.