Please use this identifier to cite or link to this item: https://t2-4.bsc.es/jspui/handle/123456789/56299
Title: PROMEQ: työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten hyvinvointi ja terveys 2017-2018
PROMEQ: Health and Well-being of Young People not in Employment or Education 2017-2018
Keywords: nuoret aikuiset
elämänhallinta
sosiaalinen tuki
hyvinvointi
sosiaaliset suhteet
sosiaalipalvelut
terveyspalvelut
osallistuminen
luottamus
tarpeet
terveydentila
nuorisotyö
julkiset palvelut
toimeentulo
eriarvoisuus
health services
health status
participation
public services
social inequality
social services
social skills
social support
trust
well-being (health)
youth unemployment
youth work
Publisher: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Finnish Social Science Data Archive
Description: Aineisto koostuu kahdesta koulutuksen tai työelämän ulkopuolella oleville nuorille kohdennetusta kyselystä, joissa kartoitetaan nuorten osallisuutta, hyvinvointia ja palvelupolkuja. Teemoina ovat mm. elinolot, elämänlaatu, ihmissuhteet, sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö, elämätavat sekä sosiaalisen median käyttö. Ensimmäinen kysely on kerätty tutkimuksen alussa (kyselylomake A, muuttujissa tunnus a) ja toinen kysely kuuden kuukauden kuluttua alkukyselystä (kyselylomake B, muuttujan tunnus b). Osallistujat arvottiin baseline-kyselyn perusteella koe- ja kontrolliryhmiin. Koeryhmä osallistui eri aiheita, kuten yksinäisyyttä ja harrastuksia käsitteleviin verkkoryhmiin Heimo.co-verkkosivustolla, jota ohjasivat nuorisotyön ammattilaiset. Kontrolliryhmälle tarjottiin tavanomaista kohdennetun nuorisotyön palvelua. Kaikkiaan toteutettiin neljä 9 viikon pituista moderoitua verkkokeskusteluryhmää yhteistyössä kolmen kaupungin nuorisotoimen kanssa. Aineisto on kerätty osana laajempaa hanketta nimeltään Osallistava hyvinvointi ja terveyden edistäminen (PROMEQ 2016-2019), jossa tutkittiin erityistä tukea tarvitsevia ryhmiä. Tarkoituksena oli kehittää näyttöön perustuvia tapoja edistää terveyttä ja hyvinvointia. Hankkeen muiden kohderyhmien datat sekä yhdistetty data löytyvät myös Tietoarkistosta (FSD3433-FSD3436). Kyselyssä on laajasti muissa tutkimuksissa käytettyjä mittareita tai kysymyksiä. Kysymyksiä on poimittu mm. Nuorisobarometrista sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttamista Aikuisten terveys,- hyvinvointi- ja palvelu (ATH) - ja Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut (HYPA) -tutkimuksista. Koska kyselyiden kysymykset toistuvat suunnilleen samoina, tässä esitellään alkukyselyn kysymysten aiheita. Kysely alkaa asumis- ja elinolojen sekä työtilanteen kartoittamisesta. Vastaajalta tiedustellaan asuinpaikan sijainnista, kotitaloudessa asuvien henkilöiden määrästä, tuloista ja lainoista. Lisäksi tiedustellaan, miten lainat rasittavat taloutta ja onko joutunut turvautumaan ruoka-apuun. Seuraavaksi tiedusteltiin vastaajan elämänlaatua, itsetuntoa ja osallisuutta. Kysymyksissä kartoitettiin esimerkiksi tyytyväisyyttä elämänlaatuun, terveyteen, terveyspalveluihin ja itseen sekä mahdollisuuksista toteuttaa eri asioita elämässä. Seuraavaksi kysyttiin sosiaalisista suhteista ja luottamuksesta. Vastaajilta kysyttiin ihmissuhteiden laadusta, läheisten ihmisten tapaamistiheyttä ja ryhmä- tai järjestötoimintaan osallistumisesta. Lisäksi tiedusteltiin, käyttääkö vastaaja sosiaalisen median palveluita kuten Facebookia tai Twitteriä sekä mitä toimintoja hän somessa tekee. Seuraavaksi vastaajalta kysyttiin mielipiteitä luottamukseen ja omiin mahdollisuuksiin elämässä liittyviä kysymyksiä. Seuraavaksi vastaajalta kysyttiin eri terveys- ja sosiaalipalveluiden kohdilla, onko hän käyttänyt palvelua viimeisen 12 kuukauden aikana (seurantakyselyssä 6 kuukautta). Lisäksi tiedustellaan käyntien määriä tai niihin kulutettua aikaa. Sosiaali- ja terveyspalveluista sekä yleisistä kuntapalveluista tiedustellaan vielä palvelujen saatavuudesta ja riittävyydestä. Lopussa vastaajalta kysytään terveyteen liittyviä tietoja, kuten urheilun määrää, ruokatottumuksia, alkoholinkäyttöä ja tupakointia. Taustamuuttujina aineistossa ovat mm. sukupuoli, syntymävuosi, tämänhetkinen tilanne, siviilisääty ja koulutus.
The data consist of two surveys aimed at young people not in employment, education or training (NEET). The surveys charted the young people's social participation, mental and physical well-being, and use of social and health services. Main themes in the surveys included living conditions, quality of life, social relationships, use of social and health services, lifestyle, and social media use. The baseline survey was conducted at the beginning of the research (questionnaire A, variables marked with a) and the second survey six months after the baseline survey (questionnaire B, variables marked with b). The respondents were randomly assigned into test and control groups based on the baseline survey. The test group participated in online group discussion that covered topics such as loneliness and hobbies. The group discussions were held on the heimo.co website and led by youth work professionals. The respondents in the control group were offered conventional targeted youth work services. All in all, four moderated discussion groups were organised for nine weeks in collaboration with the departments of youth services in three cities in Finland. The data were collected as part of the Inclusive Promotion of Health and Wellbeing (PROMEQ 2016-2019) research project, which studied population groups that need special support. The aim of the PROMEQ project was to develop and demonstrate novel models of promotion of health and wellbeing. Survey data from the other target groups of the project as well as combined data from all surveys are also available at FSD (FSD3433-FSD3436). The surveys included many scales and questions used in other studies. Questions were selected, for instance, from the Finnish Youth Surveys, as well as the Regional Health and Well-being Study (ATH) and Welfare and Services in Finland (HYPA) surveys conducted by the Finnish Institute for Health and Welfare (THL). Most questions included in the baseline survey were repeated in the follow-up survey. First, the surveys charted the respondents' living conditions, income, loans, and need for financial aid or food assistance. The respondents' health, well-being and quality of life were examined with questions on, for example, how satisfied the respondents were with their health, how much they had enjoyed life in the past two weeks, how safe and secure they felt in their everyday life, and whether they had enough energy and drive for their daily life. Satisfaction with different spheres of life was also surveyed with questions regarding, for example, quality of sleep, capacity to work, relationships, and support received from friends. Social relationships and trust were examined next. The respondents were asked whether they often felt lonely and whether they were often in contact with their friends, partner, or family. Questions also focused on the respondents' sociability and feelings of belonging (e.g. whether they felt they were a part of a friend group, had much in common with people around them, and could find company when they wanted to, or whether they felt left out and isolated). The respondents' participation in group activities and use of social media were charted. Questions on social media use included, for instance, how often the respondents read or commented on posts by other people and how often they posted on social media themselves. Trust in other people and various institutions, such as public health care, the judicial system, and municipal decision-making, was then examined. The respondents' opinions on their own opportunities in life were also surveyed (e.g. whether they thought they had good or bad opportunities to strive for happiness in life and to act according to their conscience). Next, the respondents' use of social and health services was surveyed. The respondents were asked whether they had visited a doctor or other health or social services professional or received services that promote employment in the past 12 months. Additionally, the respondents were asked whether they had bought medication, met with a youth employee, or been otherwise in contact with social and health care employees or youth employees in the past 12 months. Questions also focused on basic social assistance, the respondents' satisfaction with the availability of various social and public services (e.g. library, indoor exercise and youth services), and their participation in group activities promoting health and well-being (e.g. weight management groups, AA, NA). Finally, the respondents' lifestyle was examined with questions focusing on their exercise, eating, and drinking habits. Background variables included, among others, the respondent's gender, year of birth, marital status, household composition, housing tenure, highest level of education, economic activity and occupational status, and household income.
URI: https://t2-4.bsc.es/jspui/handle/123456789/56299
Other Identifiers: FSD3432
urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3432
http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3432
Appears in Collections:Cessda

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.