Please use this identifier to cite or link to this item: https://t2-4.bsc.es/jspui/handle/123456789/56557
Title: Työn muutokset digitaalisessa taloudessa 2017
Finnish Views on the Future of Work in Digital Economy 2017
Keywords: alustatalous
automaatio
digitalisaatio
perustulo
tulevaisuus
työelämä
työllisyys
työmarkkinat
työttömyysturva
yhteiskuntapolitiikka
teknologinen kehitys
työllisyysvaikutukset
työllisyyspolitiikka
digitaalinen talous
automation
changing society
digital economy
employment
employment policy
employment services
future society
income distribution
industrial development
labour (resource)
platform economy
social welfare expenditure
technology and innovation
Publisher: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Finnish Social Science Data Archive
Description: Kyselytutkimuksen avulla kartoitettiin suomalaisten näkemyksiä työmarkkinoiden kehittymisestä lähitulevaisuudessa sekä siitä, millaisten yhteiskuntapoliittisten toimenpiteiden katsotaan olevan tärkeässä roolissa työn murroksessa. Kysely on osa valtioneuvoston kanslian selvitys- ja tutkimustoiminnan (VNTEAS) tilaamaa Suomalainen työ murroksen jälkeen -tutkimushanketta. Aluksi tutkimuksessa kysyttiin vastaajien näkemyksiä siitä, millaisia vaikutuksia digitaalisella taloudella on työmarkkinoiden toimintaan, esimerkiksi työllisyyteen. Seuraavaksi vastaajilta kysyttiin mielipiteitä erilaisten toimenpiteiden vaikutuksista työntekijöiden mahdollisuuksiin sopeutua tulevaisuuden työelämään. Lopuksi vastaajilta kysyttiin mielipiteitä erilaisista perustulomalleista sekä tiedusteltiin tärkeintä politiikkatoimenpiteillä edistettävää tavoitetta digitaalisessa taloudessa. Taustamuuttujia aineistossa ovat vastaajien sukupuoli, ikä, koulutus, ammattiasema, työmarkkina-asema, elämänvaihe, kotitalouden bruttovuosituloluokka, tieto onko perheen päähenkilö ja päättääkö kotitalouden päivittäistavaraostoksista, puoluekanta (mitä äänestäisi eduskuntavaaleissa ja mitä äänesti edellisissä eduskuntavaaleissa), maakunta, paikkakuntatyyppi sekä kotitalouden koko.
The survey charted Finnish people's views on the development of the labour market in the near future as well as on political measures that would be important for the future of Finnish work. The survey was part of the research project "Suomalainen työ murroksen jälkeen" ["Finnish work under transformation"] commissioned by the Government's analysis, assessment and research activities unit (VNTEAS). First, the respondents' views were charted on how employment in Finland would be affected by automation in the next ten years. Attitudinal statements presented to the respondents also examined the perceived future effects of digitalisation and platform economy. In addition, the respondents were asked to evaluate different measures that could be taken to ensure employees' ability to adapt to the future labour market. It was also charted which political objective of the digital economy the respondents deemed most important (e.g. economic growth, shortening work hours, increased employment). Finally, the respondents' opinions were asked on different models for universal basic income (UBI). Background variables included, among others, gender, age, education, economic activity and occupational status, life cycle phase, income group of household, political party preference, region of residence, type of municipality of residence, and size of household.
URI: https://t2-4.bsc.es/jspui/handle/123456789/56557
Other Identifiers: urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3348
FSD3348
http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3348
Appears in Collections:Cessda

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.