Please use this identifier to cite or link to this item: https://t2-4.bsc.es/jspui/handle/123456789/56820
Title: PIAAC 2012: kansainvälinen aikuistutkimus: Suomen aineisto
PIAAC 2012: Survey of Adult Skills: Finnish Data
Keywords: lukutaito
ongelmanratkaisu
tietotekniikka
aikuiset
taidot
matemaattiset taidot
viestintätekniikka
lukeminen
koulutus
työelämä
ability evaluation
adults
comprehension
education
literacy
numeracy
occupational life
problem solving
reading skills
Publisher: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Finnish Social Science Data Archive
Description: Aineiston tavoitteena on selvittää aikuisten tiedon käsittelyn ja hallinnan perustaitoja lukutaidon, numerotaidon ja tietotekniikkaa soveltavan ongelmanratkaisutaidon osalta. Taustakysymyksissä kartoitetaan muun muassa tutkittavien koulutus- ja työtaustaa sekä esimerkiksi kognitiivisten, fyysisten, tietoteknisten ja sosiaalisten taitojen sekä vuorovaikutus- ja oppimistaitojen tarvetta ja käyttöä. Suomenkielinen lomake on saatavilla OECD:n sivuilla. Katso lisätietoja kohdasta Muu materiaali.
The study charted adults proficiency in basic information-processing skills; literacy, numeracy and problem solving in technology-rich environments. Background information on the respondents included, among others, their educational and occupational backgrounds and their need for cognitive, physical, social, learning and computer skills.
URI: https://t2-4.bsc.es/jspui/handle/123456789/56820
Other Identifiers: urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3073
FSD3073
http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3073
Appears in Collections:Cessda

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.