Please use this identifier to cite or link to this item: https://t2-4.bsc.es/jspui/handle/123456789/57484
Title: Tampereen terveys- ja sosiaalikysely 2005
Tampere Health and Social Survey 2005
Keywords: terveys
liikunta
elintavat
sosiaalipalvelut
terveyspalvelut
turvallisuus
Tampere
asuinympäristö
uni
toimintakyky
avuntarve
ability evaluation
exercise (physical activity)
health
health services
need for help
neighbourhoods
physical mobility
personal safety
sleep
sleep disorders
social services
Publisher: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Finnish Social Science Data Archive
Description: Kyselyssä kartoitettiin tamperelaisen aikuisväestön terveydentilaan ja toimintakykyyn, liikuntaan, uneen ja elintapamuutoksiin, kotiavun tarpeeseen, sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöön, asuinympäristöön sekä turvallisuuteen liittyviä asioita. Se jatkoi vuosina 1990, 1993, 1996, 1999 ja 2002 tehtyjen kyselyjen sarjaa. Vastaajien terveydentilaa selvitettiin kysymällä arviota nykyisestä terveydentilasta sekä tietoa mahdollisesta pitkäaikaisesta sairaudesta, viasta tai vammasta ja sen työntekoa tai jokapäiväisiä tehtäviä haittaavasta vaikutuksesta. Lisäksi tiedusteltiin tarkemmin lääkärin toteamista erilaisista sairauksista, oireista tai riskitekijöistä, kuten kohonneesta kolesterolista tai ylipainosta, sekä psyykkisistä oireista ja vaivoista, kuten masentuneisuudesta tai huonomuistisuudesta. Toimintakykyä kartoitettiin tiedustelemalla vastaajien pystymistä erilaisiin arkisiin toimintoihin, kuten mattojen piiskaukseen tai kodin suursiivoukseen ja liikkumiseen liittyviin toimintoihin, kuten portaiden nousemiseen 2-3 kerrosväliä pysähtymättä tai lyhyehkön matkan juoksemiseen. Liikkumiseen liittyen vastaajilta kysyttiin, kuinka paljon he liikkuvat ja rasittavat itseään ruumiillisesti vapaa-aikana ja kuinka usein he harrastavat vapaa-ajan liikuntaa. Lisäksi heiltä tiedusteltiin päivittäisen liikkumisen määrää työ- ja asiointimatkoilla. Tässä yhteydessä vastaajilta tiedusteltiin myös sitä, ovatko he keskustelleet lääkärin tai terveydenhoitajan kanssa liikunnan tarpeellisuudesta tai saaneet kehotuksen liikkua enemmän. Erikseen kartoitettiin vielä vastaajien osallistumista ohjattuun liikuntaan, kuten esimerkiksi voimistelu- tai palloiluryhmiin. Nukkumiseen liittyen vastaajilta kysyttiin kuinka usein nämä kohtaavat erilaisia ongelmia nukahtamiseen ja unen laatuun liittyen. Keskimääräistä unen määrää ja sen tarvetta kysyttiin erikseen. Lisäksi tiedusteltiin mahdollisista terveydellisistä syistä tehdyistä elintapamuutoksista, muun muassa tupakoinnin lopettamisesta ja laihduttamisesta. Myös pituutta ja painoa kysyttiin. Avun tarpeeseen ja auttamiseen liittyen vastaajilta kysyttiin, saivatko he edellisen vuoden aikana kodin ulkopuolista apua erilaisissa arkeen liittyvissä toiminnoissa kuten talous- tai kotitöissä tai kaupassa käynnissä tai muussa asioinnissa. Lisäksi kysyttiin, mistä apua oli saatu. Vastaajia pyydettiin myös kertomaan, onko heidän lähipiirissään ikääntynyt, vammainen tai pitkäaikaisesti sairas henkilö, jota he auttavat säännöllisesti. Terveyspalveluiden käyttöä selvitettiin kysymällä vastaajilta sairaalassa hoidettavana olosta sekä eri lääkäreiden ja hoitajien vastaanotolla käynneistä. Vastaajilta tiedusteltiin myös heidän tyytyväisyyttään käyttämiinsä terveyspalveluihin. Erikseen tiedusteltiin myös terveyspalvelujen puhelin- ja nettineuvonnan käyttöä ja tyytyväisyyttä niihin. Sosiaalipalveluista vastaajilta kysyttiin eri palveluiden, kuten lasten päivähoitopalveluiden tai toimeentulotukipalveluiden käytöstä sekä tiedusteltiin sitä, kuinka tyytyväisiä käytettyihin palveluihin oltiin. Sosiaali- ja terveyspalveluista ja niiden tuottamisesta esitettiin myös joitakin yleisluonteisia väittämiä, joihin pyydettiin vastaajilta mielipidettä. Lisäksi pyydettiin ottamaan kantaa väitteisiin, jotka koskevat Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä ja rahoitusta. Vastaajien kokemaa turvallisuutta kartoitettiin kysymyksillä eri asioiden, kuten toimeentulo-ongelmien tai väkivallan pelon, aiheuttamasta huolesta tai turvattomuudesta, sekä tiedustelemalla arviota elämisen turvallisuudesta nykyisin verrattuna tilanteeseen kolme vuotta sitten. Lopuksi vastaajilta kysyttiin arviota omasta asuinalueestaan mm. ympäristön siisteyden ja puhtauden, viheralueiden riittävyyden sekä liikenneturvallisuuden suhteen ja heiltä tiedusteltiin myös, pelkäävätkö he liikkua asuinalueellaan yksin iltaisin tai ovatko he joutuneet edellisen vuoden aikana väkivallan tai pelottavien uhkausten kohteeksi omalla asuinalueellaan. Taustamuuttujina aineistossa ovat vastaajan sukupuoli, ikä, asumisaika Tampereella, perhemuoto, kotitalouden alle 17-vuotiaiden lasten lukumäärä ja nuorimman lapsen syntymävuosi, koulutus, pääasiallinen toiminta, työttömyyden kesto, työsuhteen luonne sekä internetin käyttömahdollisuudet. Lisäksi aineistossa on mukana tieto siitä, mihin sosiaali- ja terveystoimen palvelupiiriin kukin vastaaja kuului, sekä missä osassa Tamperetta tämä sijaitsee. Myös kunkin vastaajan vastaustapa, internet- tai paperilomake, on kirjattu ylös.
The survey charted the general health, functional ability, and need for help of people living in the city of Tampere (Finland). Other main themes included exercise habits, sleeping habits and problems, use of and satisfaction with social and health services, perceptions of the neighbourhood, and sense of safety and security. Previous surveys were carried out in 1990, 1993 1996, 1999 and 2002. The respondents were asked about their general health, whether they had a disability, injury or long-standing illness, whether that disability/injury/illness limited their daily activities or work, whether they have certain illnesses, symptoms and risk factors (e.g. high level of cholesterol, diabetes, hypertension or overweight) diagnosed by a doctor, and whether they had suffered lately from mental problems or symptoms such as insomnia, sense of loneliness, sense of distress. One question explored the respondents' functional ability by asking about their capability to perform various daily tasks, such as walking for two kilometres, cleaning the house and climbing stairs. In connection with exercise habits, the respondents were asked how much and what kind of exercise they take in their free time and whether they walk or cycle daily. They were asked whether they have discussed the necessity of taking exercise with a doctor or a nurse and whether they had been recommended to exercise more. The survey also charted respondents' weight and height. Some questions focused on sleeping problems, average hours of sleep per night, and how many hours of sleep they needed to feel vigorous during the day. One question explored whether the respondents had made any changes in their habits such as increasing the amount of exercise, reducing alcohol use, stopping smoking, losing weight etc. The survey investigated whether the respondents needed help and for what (e.g. for shopping or for washing themselves), from whom they had received help, and whether the respondents themselves regularly helped someone else. Use of health services was charted by asking about hospitalization spells and visits to a doctor, a dentist or a nurse. Use of phone and Internet services (online services) provided by the municipal health services were also investigated. Opinions on and satisfaction with the health and social services in Tampere were surveyed with a number of questions. Use of social services was charted by asking about the use of different services. The survey also covered opinions on financing the social and health services, the adequacy of services and which bodies should produce them. Perceptions of safety and security were charted by asking about how safe the respondents felt being outside in their neighbourhood in the evening, whether they had experienced violence or threats of violence in their neighbourhood, and what kinds of other problems there were (e.g. noise, pollution). The respondents were asked to what extent certain factors (e.g. immigrants, the unemployed, violence) caused them feelings of insecurity or uncertainty. They were also asked to evaluate different aspects of their neighbourhood. Background variables included the respondent's gender, age, household composition, number of children living at home, education, economic activity and occupational status, duration of possible unemployment, type of employment contract, access to Internet, number of years R had lived in Tampere, and the service unit area where R lived.
URI: https://t2-4.bsc.es/jspui/handle/123456789/57484
Other Identifiers: urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2322
FSD2322
http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2322
Appears in Collections:Cessda

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.